Dnes oslavujeme deň ústavy! Dodržiava ju vláda Igora Matoviča!?

02.09.2020 Články, Facebook Články, Facebook

🟢 Po parlamentných voľbách 1992 novozvolená Slovenská národná rada prijala 17. júla 1992 Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá je základ suverénneho štátu slovenského národa. Zvrchovanosť, či suverenita štátu v podstate znamená, že štátna moc je nezávislá od akejkoľvek inej moci, tak vnútri štátu ako aj mimo neho. 

🟢 Slovenská národná rada začal rokovať o návrhu ústavy v auguste 1992.

🟢 Na rokovaní slovenskej a českej politickej reprezentácie v Brne 27. augusta 1992 padlo definitívne politické rozhodnutie o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) od 1. januára 1993.

🟢 Slovenská národná rada 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní schválila Ústavu Slovenskej republiky.

🟢 Účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992.

🟢 Ústava SR sa skladá z preambuly a deviatich hláv a je to hierarchicky najvyššie postavený právny predpis. Základný zákon bol novelizovaný  viacerými ústavnými zákonmi. 

🟢 Pojem právneho štátu obsahuje najmä chápanie ústavy ako právneho základu štátu, ktorým je viazaná všetka štátna moc. Štátne orgány môžu konať len na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu. 

🟢 Ďalším princípom právneho štátu je deľba moci, ktorý je v našej ústave formálne vyjadrený aj rozdelením moci na zákonodarnú (NR SR), výkonnú (vláda SR) a súdnu.  

❌ Igor Matovič a jeho vláda sa snaží Ústavu ohýbať ako sa im to hodí. Igor Matovič má v Národnej rade SR valec tvorený koaličnými poslancami, ktorí odhlasujú všetko, čo sa Igorovi Matovičovi a jeho ministrom zachce. Svedčia o tom aj 3 zákony vrátené prezidentkou, ku ktorým bude zajtra mimoriadna schôdza NR SR. Tu je práve dôležitá rola Ústavného súd, ktorého postavenie, právomoci a fungovanie upravuje Ústava SR.  

Podľa mňa je dôležité si občas Ústavu SR prečítať a pripomínať si niektoré jej základné ustanovenia, o ktoré mám spolu s veľkým počtom občanov Slovenska obavy, a to hlavne vo svetle toho, čo tu antisociálna a populistická vláda Igora Matoviča vyvádza:

1️⃣ Slovensko je zvrchovaným, suverénnym, štátom, ktorého cieľom je demokratická forma vlády, hospodárska prosperita a mierové spolužitie s ostatnými štátmi.

2️⃣ Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Patrí sem napr. právo na súkromie.

3️⃣ Právo na súdnu a inú právnu ochranu. Je tu upravená aj tzv. prezumpcia neviny: Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy

4️⃣ Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky

5️⃣ Ústava upravuje politické práva ako napr.: sloboda prejavu, právo na informácie, petičné právo, zhromažďovacie právo, združovacie právo, či právo na odpor. 

Priatelia, máte pocit, že každá z týchto niekoľkých zásad, ktoré som vybral z Ústavy Slovenskej republiky, základného právneho predpisu SR, je dodržiavaná?! 

Ja NIE! Rád si prečítam aj váš názor.Zdroj: https://www.facebook.com/Kamenicky/posts/3269614949740592