Financie a hospodárstvo

13.06.2023

Financie a hospodárstvo

 • Okamžitý krízový manažment čerpania EÚ fondov a zriadenie kancelárií prvého kontaktu na pomoc a podporu žiadateľov o EÚ fondy s cieľom urýchliť ich čerpanie.
 • Okamžitý krízový manažment Plánu obnovy s minimálnymi zásahmi do existujúceho nastavenia týchto finančných mechanizmov (napr. na podporu slovenského pôdohospodárstva).
 • Dôsledná revízia mechanizmov určených proti daňovým únikom a urýchlená (ak nevyhnutná) zmena príslušnej daňovej legislatívy.
 • Podpora hospodárskeho rastu robustnou pomocou podnikateľskému sektoru (kompenzácie, stimuly pre domáce a zahraničné investície), osobitná pozornosť vybraným segmentom (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a cestovný ruch), využívanie verejného a súkromného partnerstva (PPP) pri infraštrukturálnych, energetických a vodných projektoch.
 • Solidarita odvetví produkujúcich nadmerné zisky so štátom a jeho občanmi.
 • Rozumné konsolidačné úsilie pri ozdravovaní verejných financií.
 • Analýza doterajšej účelnosti resp. neúčelnosti vynakladania verejných výdavkov a dôraz na nástroje zabezpečujúce efektivitu vo všetkých oblastiach verejných financií.
 • Podpore hospodárskeho rastu a vhodnému podnikateľskému prostrediu bude SMER – SSD garantovať rovnakú ochranu ako sociálnemu štátu.
 • SMER – SSD otvorene spochybňuje funkčnosť neregulovaného voľného trhu (zázračná ruka trhu sa v krízových situáciách vždy obrátila proti najslabším) a je zástancom silných regulačných zásahov a intervencií zo strany štátu, kde to bude nevyhnutné.
 • SMER – SSD je presvedčený, že rozumná regulácia ekonomiky spoločne so sociálnymi programami podporujúcimi kúpyschopnosť obyvateľstva podporuje ekonomický rast a celkovú výkonnosť hospodárstva.
 • SMER – SSD bude v prípade efektívnosti podporovať návrat štátu do vlastníckej štruktúry v slovenskej energetike (ako to bolo napríklad pri návrate Transpetrolu, a.s., či VE Gabčíkovo do rúk štátu).
 • Oživovať medzitrh práce, čo znamená aj návrat k reálnej podpore sektora sociálnej ekonomiky, ktorý sa po úspešnom štarte za vlád SMERu – SSD utlmil.
 • Principiálne odmietať ďalšiu privatizáciu v strategických oblastiach (najmä energetika a vodné zdroje).
 • V boji proti zdražovaniu je SMER – SSD pripravený použiť celý existujúci regulačný rámec a kde to bude nevyhnutné, vytvárať nový efektívny rámec.
 • Budeme presadzovať ústavné právo na hotovosť.
 • Budeme presadzovať právo podnikateľského sektora na primeraný zisk.