Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ informačných systémov politická strana SMER - sociálna demokracia, so sídlom Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242, zapísaná v Registri strán vedenom MV SR pod č. 203/2-99/05662, (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s článku 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) oznamuje nasledovné informácie: portál/webové sídlo politickej strany SMER - sociálna demokracia spracúva osobné údaje v dvoch rovinách a to: Newsletter a Cookies.

Newsletter – v tomto prípade je Prevádzkovateľ oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, v rozsahu - len emailová adresa. Dobrovoľné poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely zasielania newslettera. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe zákona. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu, právo na obmedzenie spracovania a vymazanie osobných údajov a právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Informácie pre členov strany podľa § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, 82102 Bratislava. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: it@strana-smer.sk.

Účel spracúvania osobných údajov - evidencia členov politickej strany,

Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje nebudú poskytnuté ďalším sprostredkovateľom a ani nebudú prenášané do tretích krajín. Údaje budú archivované len po dobu, kedy trvá účel, na ktorý boli získané.

Dotknutá osoba, ktorá udelila súhlas, má právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo dostať informáciu, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo dostať informáciu, či je povinná poskytnúť osobné údaje, informáciu o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov a informáciu o prípadnej existencii automatizovaného, individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.