Školstvo

13.06.2023

Školstvo

  • Profesionalita a zdravý rozum vo výchovno - vzdelávacom procese na všetkých jeho stupňoch.
  • SMER – SSD  odmieta prepisovanie dejín a násilné pretláčanie liberálnej a progresivistickej ideológie do školských osnov.
  • V oblasti vzdelávania SMER – SSD zjednoduší postgraduálne vzdelávanie lekárov a zabezpečí vhodné podmienky pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov s cieľom podporiť a zatraktívniť tieto profesie.
  • Za nevyhnutnú považuje inventúru škôl so slovenským štátnym vyučovacím jazykom v tých častiach Slovenska, kde spoločne žijú Slováci a príslušníci národnostných menšín a prijatie potrebných patrení, aby každému občanovi Slovenskej republiky boli vytvorené podmienky na ovládanie štátneho jazyka.
  • SMER – SSD nadviaže na skúsenosti z predchádzajúceho pôsobenia vo vládach SR a vytvorí organizačné a finančné podmienky, aby maximálny počet študentov stredných škôl absolvoval bezplatný šesťmesačný študijný pobyt v zahraničí na škole porovnateľného typu.
  • SMER – SSD bude na základnom stupni vzdelávania postupne presadzovať vzdelávaciu filozofiu, že „učí sa len v škole“.
  • SMER – SSD bude súhlasiť so zmenami v učebných osnovách, pokiaľ majú garantovať moderné a inovatívne postupy a pokiaľ majú reflektovať na požiadavky a trendy trhu práce. Základom takéhoto prístupu musí byť kvalitne pripravený Štátny vzdelávací program.
  • SMER – SSD bude venovať osobitnú pozornosť, aby v spolupráci s územnou samosprávou (mestá, obce, VÚC) a ďalšími zriaďovateľmi škôl a školských zariadení zabezpečil dostatok finančných zdrojov a kapacít na dostupnú školskú infraštruktúru. Významnú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa zohrá Plán obnovy.

 SMER – SSD plne podporuje zakotvenie nového sociálneho práva do Ústavy Slovenskej republiky – právo na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia verejného typu aj s potrebným finančným krytím.