Sociálny štát

13.06.2023

Sociálny štát

 • Zastavenie ďalšieho prepadávania životnej úrovne občanov SR v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v Európskej únii (EÚ) a obnovenie rastu životnej úrovne na Slovensku.
 • Efektívny boj so zdražovaním.
 • Zastavenie šírenia chudoby a návrat dôstojnosti do života nízkopríjmových skupín občanov SR odbúravaním priepastných sociálnych nerovností.
 • SMER- SSD bude v prípade pretrvávajúcich vysokých úrokových sadzieb na hypotekárne úvery presadzovať zmysluplnú štátnu bonifikáciu úrokovej sadzby resp. štátny príspevok tak, aby sa hypotekárne úvery stali pre obyvateľov s nižšími príjmami dostupnejšími.
 • Stabilita a predvídateľnosť prijímaných rozhodnutí a opatrení sú základnou a nevyhnutnou podmienkou pre bezpečné, včasné a zároveň dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre každého občana.
 • SMER-SSD odmieta neoliberálne trendy v globálnej ekonomike a zdôrazňuje potrebu silného štátu, ktorý reguluje ekonomiku, sociálne pomáha svojim občanov, nepodriaďuje sa nadnárodným korporáciám a chráni si základné piliere národného hospodárstva.
 • SMER – SSD veľmi jasne deklaruje, že bude prijímať ďalšie opatrenia na obmedzenie práce v noci, počas voľných dní a štátnych sviatkov, ako aj obmedzenie nadmernej nadčasovej práce.
 • Pre zamestnancov opäť presadzovať zrušené výhody silného kolektívneho vyjednávania, ktoré vždy zabezpečuje rýchlejší rast miezd a zamestnaneckých výhod, či stabilitu pracovného času.
 • Príplatky ani minimálnu mzdu nezmrazovať, ale opäť podporovať jej automatické naviazanie na reálne makroekonomické ukazovatele.
 • Zvažovať skrátenie pracovného týždňa a participáciu zamestnancov na riadení podnikov.
 • V kombinácii s potrebnými kompenzačnými opatreniami na úrovni právnických aj fyzických osôb bude SMER – SSD garantovať právo občanov na tovary a služby za dostupné ceny.
 • SMER-SSD považuje za svoju morálnu a sociálnu povinnosť reprezentovať predovšetkým záujmy pracujúcich ľudí, rodín a seniorov. Predovšetkým seniori predstavujú najzraniteľnejšiu zložku slovenskej spoločnosti, ktorú spoločnosť musí osobitne chrániť a sociálne jej pomáhať.
 • SMER – SSD nadviaže na silné sociálne programy z obdobia účasti vo vláde (cestovanie zadarmo, kúpeľné programy, bezplatné školské lyžiarske výcviky a pod.). Kde boli zrušené alebo zmenené ich obnoví a prispôsobí novým podmienkam.
 • SMER – SSD predstaví realistický Národný program natality (vrátane konkrétnych motivačných a podporných opatrení) na nevyhnutné zvrátenie alarmujúceho negatívneho demografického vývoja.
 • SMER – SSD ako podmienku účasti v novej vláde kladie opätovné schválenie plnohodnotného 13. dôchodku (vo výške priemerného dôchodku v danej kategórii) pre všetky kategórie dôchodcov.
 • SMER – SSD zároveň opäť otvorí otázku primeraného ústavného zastropovania dôchodkového veku – zodpovedajúcemu úrovni zdravotnej kondície pracujúcich občanov a posilňujúcemu základnú motiváciu pracujúcich generácií platiť odvody. 
 • SMER – SSD bude hľadať mechanizmy, ako posilniť vplyv rastu životnej úrovne krajiny a miezd na úroveň valorizácie dôchodkov (nad základnú mieru inflácie).
 • Bude presadzovať ďalšie možnosti kompenzácie nízkych dôchodkov najstarším seniorom s cieľom zastaviť otváranie nožníc medzi „staršími“ a novopriznanými dôchodkami, vrátane problematiky invalidných dôchodkov. 
 • Smerom k nízkopríjmovým a jednorodičovským domácnostiam SMER – SSD pripraví nové nastavenie životného minima.
 • SMER – SSD bude pri poskytovaní a budovaní nájomného bývania prioritne spolupracovať so samosprávami. Zvýši nenávratný štátny príspevok pre mestá a obce budujúce nájomné bývanie a administratívne uľahčí čerpanie lacných úverov zo ŠFRB. Rovnako bude presadzovať štátnu podporu nájomného bývania v mestách a obciach len v lokalitách vyžadujúcich ponuku nájomného bývania.
 • Nefungujúci program výstavby nájomných bytov predstavený súčasnou vládou (2020-2023) musí prejsť revíziou.
 • SMER – SSD podporí renováciu a obnovu existujúceho staršieho bytového fondu vo vlastníctve občanov SR.